User Tools

Site Tools


6253---189944-2003-tx-la-gi

(189944)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 189944
Tên thay thế 2003 TX
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.0265774
Viễn điểm quỹ đạo 3.3488830
Độ lệch tâm 0.0505541
Chu kỳ quỹ đạo 2078.8385668
Độ bất thường trung bình 284.28973
Độ nghiêng quỹ đạo 10.95099
Kinh độ của điểm nút lên 275.80711
Acgumen của cận điểm 98.19455
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

(189944) 2003 TX là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 189944
6253---189944-2003-tx-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)