User Tools

Site Tools


6256--6402-holstein-la-gi

Holstein
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 9 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6402
Đặt tên theo Holstein
Tên thay thế 1991 GQ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4156785
Viễn điểm quỹ đạo 3.0744413
Độ lệch tâm 0.1199906
Chu kỳ quỹ đạo 1661.2161856
Độ bất thường trung bình 100.27800
Độ nghiêng quỹ đạo 4.53880
Kinh độ của điểm nút lên 131.89851
Acgumen của cận điểm 240.41467
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

6402 Holstein (1991 GQ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1991 bởi Freimut Börngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6402 Holstein
6256--6402-holstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)