User Tools

Site Tools


6268--6076-plavec-la-gi

Plavec
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Brozek
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6076
Tên thay thế 1980 CR
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1650218
Viễn điểm quỹ đạo 3.1089620
Độ lệch tâm 0.1789805
Chu kỳ quỹ đạo 1564.0895467
Độ bất thường trung bình 153.73735
Độ nghiêng quỹ đạo 8.14525
Kinh độ của điểm nút lên 142.96396
Acgumen của cận điểm 82.99423
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

6076 Plavec (1980 CR) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1980 bởi L. Brozek ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6076 Plavec
6268--6076-plavec-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)