User Tools

Site Tools


6276--ki-n-v-ng-la-gi

Phân họ Kiến vương (thường bị viết sai là kiến dương, do phương ngữ miền Nam không phân biệt giữa âm d và v), tên khoa học Dynastinae, là một phân họ bọ cánh cứng trong họ Bọ hung Scarabaeidae.

Một số loài trong phân họ này có kích thước lớn và hình dạng khủng khiếp. Các loài nổi tiếng như Chalcosoma atlas, Xylotrupes ulysses, Megasoma elephas, Oryctes nasicornis (kiến vương châu Âu, Hercules Beetle (Dynastes hercules), Bọ hung sừng chữ Y hay kabutomushi (Allomyrina dichotoma), Ox Beetle (Strategus aloeus) và Dynastes tityus.

Agaocephalini Burmeister, 1847 (còn tranh cãi)

Cyclocephalini Laporte 1840

Dynastini MacLeay, 1819

Hexodontini (còn tranh cãi)

Oryctini Mulsant, 1842

Oryctoderini

Pentodontini Mulsant, 1842

Phileurini Burmeister, 1847

6276--ki-n-v-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)