User Tools

Site Tools


6282---161384-2003-uk25-la-gi

(161384)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 161384
Tên thay thế 2003 UK25
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6368214
Viễn điểm quỹ đạo 2.8139908
Độ lệch tâm 0.0325033
Chu kỳ quỹ đạo 1643.4075050
Độ bất thường trung bình 66,64867
Độ nghiêng quỹ đạo 5,51442
Kinh độ của điểm nút lên 329,85929
Acgumen của cận điểm 43,37701
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,4

(161384) 2003 UK25 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 161384
6282---161384-2003-uk25-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)