User Tools

Site Tools


6286--6261-chione-la-gi

6261 Chione (1976 WC) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 30 tháng 11 năm 1976 bởi Schuster, H.-E. tại La Silla.

6286--6261-chione-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)