User Tools

Site Tools


6298---180213-2003-um8-la-gi

(180213)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 180213
Tên thay thế 2003 UM8
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9082534
Viễn điểm quỹ đạo 2.3638488
Độ lệch tâm 0.1066443
Chu kỳ quỹ đạo 1140.2914870
Độ bất thường trung bình 280.52829
Độ nghiêng quỹ đạo 4.32569
Kinh độ của điểm nút lên 331.55349
Acgumen của cận điểm 9.85427
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.9


(180213) 2003 UM8 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 180213
6298---180213-2003-um8-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)