User Tools

Site Tools


6300--6078-burt-la-gi

Burt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6078
Tên thay thế 1980 TC5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3272811
Viễn điểm quỹ đạo 3.2861567
Độ lệch tâm 0.1708179
Chu kỳ quỹ đạo 1717.5002204
Độ bất thường trung bình 318.35313
Độ nghiêng quỹ đạo 8.34619
Kinh độ của điểm nút lên 228.83657
Acgumen của cận điểm 137.50962
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

6078 Burt (1980 TC5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1980 bởi Shoemaker, C. S. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6078 Burt
6300--6078-burt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)