User Tools

Site Tools


6308--b-nh-l-ng-th-ng-n-ng-la-gi

Bình Lãng là một xã của huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Bình Lãng có diện tích 30,24 km², dân số năm 1999 là 1.674 người.[1], mật độ dân cư đạt 55,4 người/km².

Xã Bình Lãng được chia thành các xóm: Bua Hạ, Cốc Mị, Giả Vài, Kéo Noóng, Khuổi Heo, Khinh Thượng, Lũng Luông, Hoan Bua, Tổng Pàng, Thang Tả, Tổng Puống, Bua Thượng, Lạn Hạ.

Trên địa bàn xã Bình Lãng có các ngọn núi như Cốc Ngóa, Đông Phán. Bình Lãng có suối Khuổi Heo chảy trên địa phận..

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6308--b-nh-l-ng-th-ng-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)