User Tools

Site Tools


6323--7126-cureau-la-gi

Cureau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 8 tháng 4 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7126
Đặt tên theo Marin Cureau de la Chambre
Tên thay thế 1991 GJ4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6529717
Viễn điểm quỹ đạo 3.0374459
Độ lệch tâm 0.0675652
Chu kỳ quỹ đạo 1752.9504591
Độ bất thường trung bình 83.41201
Độ nghiêng quỹ đạo 1.25921
Kinh độ của điểm nút lên 219.97510
Acgumen của cận điểm 106.80942
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

7126 Cureau (1991 GJ4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 4 năm 1991 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 7126 Cureau
6323--7126-cureau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)