User Tools

Site Tools


6328---172533-2003-uo9-la-gi

(172533)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 172533
Tên thay thế 2003 UO9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0415760
Viễn điểm quỹ đạo 2.7223768
Độ lệch tâm 0.1429067
Chu kỳ quỹ đạo 1342.7791881
Độ bất thường trung bình 78,26772
Độ nghiêng quỹ đạo 0,50128
Kinh độ của điểm nút lên 258,92193
Acgumen của cận điểm 203,15686
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17,1


172533 (2003 UO9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 172533
6328---172533-2003-uo9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)