User Tools

Site Tools


6336--6922-yasushi-la-gi

Yasushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 27 tháng 5 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6922
Tên thay thế 1993 KY1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0267655
Viễn điểm quỹ đạo 2.5704977
Độ lệch tâm 0.1182730
Chu kỳ quỹ đạo 1272.9240809
Độ bất thường trung bình 120.86217
Độ nghiêng quỹ đạo 4.76791
Kinh độ của điểm nút lên 132.30841
Acgumen của cận điểm 96.50062
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

6922 Yasushi (1993 KY1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 5 năm 1993 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6922 Yasushi
6336--6922-yasushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)