User Tools

Site Tools


6343---115485-2003-ur19-la-gi

(115485)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 115485
Tên thay thế 2003 UR19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2747909
Viễn điểm quỹ đạo 2.7615759
Độ lệch tâm 0.0966540
Chu kỳ quỹ đạo 1459.5851810
Độ bất thường trung bình 39,72483
Độ nghiêng quỹ đạo 12,27788
Kinh độ của điểm nút lên 189,86032
Acgumen của cận điểm 295,99752
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,7


115485 (2003 UR19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 2003, bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 115485
6343---115485-2003-ur19-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)