User Tools

Site Tools


6347--6411-tamaga-la-gi

6411 Tamaga (1993 TA) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 08 tháng 10 năm 1993 bởi R. H. McNaught tại Siding Spring.

6347--6411-tamaga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)