User Tools

Site Tools


6348--6540-stepling-la-gi

Stepling
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6540
Tên thay thế 1982 SL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8213595
Viễn điểm quỹ đạo 2.5716991
Độ lệch tâm 0.1708012
Chu kỳ quỹ đạo 1189.0604457
Độ bất thường trung bình 301.06817
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67623
Kinh độ của điểm nút lên 192.93054
Acgumen của cận điểm 182.25139
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

6540 Stepling (1982 SL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1982 bởi A. Mrkos ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6540 Stepling
6348--6540-stepling-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)