User Tools

Site Tools


6350--6790-pingouin-la-gi

Pingouin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6790
Tên thay thế 1991 SF1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8576441
Viễn điểm quỹ đạo 2.8241947
Độ lệch tâm 0.2064468
Chu kỳ quỹ đạo 1308.2119809
Độ bất thường trung bình 277.97848
Độ nghiêng quỹ đạo 11.11093
Kinh độ của điểm nút lên 204.26503
Acgumen của cận điểm 93.42324
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

6790 Pingouin (1991 SF1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1991 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6790 Pingouin
6350--6790-pingouin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)