User Tools

Site Tools


6351--6923-borzacchini-la-gi

Borzacchini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Vagnozzi, A.
Nơi khám phá Stroncone
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6923
Đặt tên theo Baconin Borzacchini
Tên thay thế 1993 SD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7566714
Viễn điểm quỹ đạo 3.2326702
Độ lệch tâm 0.0794743
Chu kỳ quỹ đạo 1892.8755477
Độ bất thường trung bình 312.63808
Độ nghiêng quỹ đạo 10.53158
Kinh độ của điểm nút lên 195.22642
Acgumen của cận điểm 148.09412
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

6923 Borzacchini (1993 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi Vagnozzi, A. ở Stroncone.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6923 Borzacchini
6351--6923-borzacchini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)