User Tools

Site Tools


6358---180216-2003-uy9-la-gi

(180216)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 2003
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 180216
Tên thay thế 2003 UY9
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8971956
Viễn điểm quỹ đạo 2.5094024
Độ lệch tâm 0.1389296
Chu kỳ quỹ đạo 1194.5616783
Độ bất thường trung bình 257.29317
Độ nghiêng quỹ đạo 7.56900
Kinh độ của điểm nút lên 24.12820
Acgumen của cận điểm 316.30618
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.4


(180216) 2003 UY9 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 2003 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 180216
6358---180216-2003-uy9-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)