User Tools

Site Tools


6362--6412-kaifu-la-gi

Kaifu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6412
Tên thay thế 1993 TL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2440174
Viễn điểm quỹ đạo 2.4702004
Độ lệch tâm 0.0479789
Chu kỳ quỹ đạo 1321.8065438
Độ bất thường trung bình 224.34515
Độ nghiêng quỹ đạo 6.83559
Kinh độ của điểm nút lên 12.29187
Acgumen của cận điểm 164.74580
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

6412 Kaifu (1993 TL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate ở Kitami.

6362--6412-kaifu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)