User Tools

Site Tools


6367--7130-klepper-la-gi

Klepper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 30 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7130
Tên thay thế 1992 HR4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9321499
Viễn điểm quỹ đạo 2.6354545
Độ lệch tâm 0.1539767
Chu kỳ quỹ đạo 1260.6256737
Độ bất thường trung bình 205.00198
Độ nghiêng quỹ đạo 5.40551
Kinh độ của điểm nút lên 132.40958
Acgumen của cận điểm 131.56066
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7130 Klepper (1992 HR4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 4 năm 1992 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7130 Klepper
6367--7130-klepper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)