User Tools

Site Tools


6378--6925-susumu-la-gi

Susumu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6925
Tên thay thế 1993 UW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5542099
Viễn điểm quỹ đạo 3.1149953
Độ lệch tâm 0.0989178
Chu kỳ quỹ đạo 1743.1578030
Độ bất thường trung bình 127.14869
Độ nghiêng quỹ đạo 14.22670
Kinh độ của điểm nút lên 207.79819
Acgumen của cận điểm 82.70325
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0481
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.30

6925 Susumu (1993 UW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1993 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6925 Susumu
6378--6925-susumu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)