User Tools

Site Tools


6389--6271-farmer-la-gi

6271 Farmer (1991 NF) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 9 tháng 7 năm 1991 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

6389--6271-farmer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)