User Tools

Site Tools


6407--6416-nyukasayama-la-gi

6416 Nyukasayama (1993 VY3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1993 by M. Hirasawa và S. Suzuki ở Nyukasa.

6407--6416-nyukasayama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)