User Tools

Site Tools


6411--6928-lanna-la-gi

Lanna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Tichy
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6928
Tên thay thế 1994 TM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0448122
Viễn điểm quỹ đạo 3.3136458
Độ lệch tâm 0.2367908
Chu kỳ quỹ đạo 1601.8180279
Độ bất thường trung bình 21.52832
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55660
Kinh độ của điểm nút lên 211.48751
Acgumen của cận điểm 195.84959
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

6928 Lanna (1994 TM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1994 bởi M. Tichy ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6928 Lanna
6411--6928-lanna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)