User Tools

Site Tools


6419---186728-2004-ch2-la-gi

(186728)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 12 tháng 2 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 186728
Tên thay thế 2004 CH2
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9655191
Viễn điểm quỹ đạo 2.7240303
Độ lệch tâm 0.1617450
Chu kỳ quỹ đạo 1311.4450244
Độ bất thường trung bình 71.90769
Độ nghiêng quỹ đạo 9.61784
Kinh độ của điểm nút lên 147.43537
Acgumen của cận điểm 67.10960
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.4


(186728) 2004 CH2 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 2 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 186728
6419---186728-2004-ch2-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)