User Tools

Site Tools


6421--6087-lupo-la-gi

Lupo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 19 tháng 3 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6087
Tên thay thế 1988 FK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7826439
Viễn điểm quỹ đạo 2.0768501
Độ lệch tâm 0.0762292
Chu kỳ quỹ đạo 979.1494477
Độ bất thường trung bình 160.63980
Độ nghiêng quỹ đạo 22.61814
Kinh độ của điểm nút lên 152.59571
Acgumen của cận điểm 53.70001
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

6087 Lupo (1988 FK) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 19 tháng 3 năm 1988 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6087 Lupo
6421--6087-lupo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)