User Tools

Site Tools


6447--7263-takayamada-la-gi

7263 Takayamada (1995 DP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1995 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

6447--7263-takayamada-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)