User Tools

Site Tools


6449--7545-smakl-sa-la-gi

7545 Smaklösa là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1242.3807978 ngày (3.40 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 7 năm 1978.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
6449--7545-smakl-sa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)