User Tools

Site Tools


6452--tri-u-u-ph-c-h-a-la-gi

Triệu Ẩu là một xã của huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Triệu Ẩu có diện tích 35,46 km², dân số năm 1999 là 2.075 người.[1], mật độ dân cư đạt 58,5 người/km².

Xã Triệu Ẩu được chia thành các xóm: Bản Co, Bản Buống, Khún Hạ, Khún Thượng, Khuổi Khuông, Nà Sao, Nà Lòa, Tha Miang, Roỏng Pàng, Phia Chiếu, Bản Sàng.

Trên địa bàn xã Triệu Ẩu có một số ngọn núi như Lũng Phia, Pác Mơ. Sông Bắc Vọng cùng suối Khuổi Kheng chảy trên địa phận của xã.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
6452--tri-u-u-ph-c-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)