User Tools

Site Tools


6458--6670-wallach-la-gi

Wallach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6670
Tên thay thế 1994 LL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9207313
Viễn điểm quỹ đạo 3.5222009
Độ lệch tâm 0.2942292
Chu kỳ quỹ đạo 1639.8451021
Độ bất thường trung bình 330.28974
Độ nghiêng quỹ đạo 20.22404
Kinh độ của điểm nút lên 122.86831
Acgumen của cận điểm 200.63957
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

6670 Wallach (1994 LL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1994 bởi C. S. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6670 Wallach
6458--6670-wallach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)