User Tools

Site Tools


6468---184064-2004-gm-la-gi

(184064)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 10 tháng 4 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 184064
Tên thay thế 2004 GM
Danh mục tiểu hành tinh tiểu hành tinh vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1232329
Viễn điểm quỹ đạo 3.0282707
Độ lệch tâm 0.1756842
Chu kỳ quỹ đạo 1509.9216955
Độ bất thường trung bình 205.21124
Độ nghiêng quỹ đạo 1.88510
Kinh độ của điểm nút lên 32.04741
Acgumen của cận điểm 5.78565
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.8

(184064) 2004 GM là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 4 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 184064
6468---184064-2004-gm-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)