User Tools

Site Tools


6483---116903-2004-gw-la-gi

(116903)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 116903
Tên thay thế 2004 GW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0192245
Viễn điểm quỹ đạo 2.8794219
Độ lệch tâm 0.1755990
Chu kỳ quỹ đạo 1400.1274505
Độ bất thường trung bình 8,35393
Độ nghiêng quỹ đạo 1,53062
Kinh độ của điểm nút lên 147,14055
Acgumen của cận điểm 128,79377
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17,1

116903 (2004 GW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 116903
6483---116903-2004-gw-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)