User Tools

Site Tools


6504--6281-strnad-la-gi

Strnad
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Mrkos
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6281
Tên thay thế 1980 SD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1306314
Viễn điểm quỹ đạo 3.0453582
Độ lệch tâm 0.1767250
Chu kỳ quỹ đạo 1520.6998937
Độ bất thường trung bình 275.07216
Độ nghiêng quỹ đạo 12.62469
Kinh độ của điểm nút lên 19.09006
Acgumen của cận điểm 280.92838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

6281 Strnad (1980 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1980 bởi A. Mrkos ở Klet. Nó được đặt theo tên Antonín Strnad.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6281 Strnad
6504--6281-strnad-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)