User Tools

Site Tools


6506--6553-seehaus-la-gi

Seehaus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Geffert
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 5 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6553
Tên thay thế 1989 GP6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8141219
Viễn điểm quỹ đạo 3.2930281
Độ lệch tâm 0.0784173
Chu kỳ quỹ đạo 1948.9976549
Độ bất thường trung bình 159.15280
Độ nghiêng quỹ đạo 13.32715
Kinh độ của điểm nút lên 135.08423
Acgumen của cận điểm 140.47356
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

6553 Seehaus (1989 GP6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1989 bởi M. Geffert ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6553 Seehaus
6506--6553-seehaus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)