User Tools

Site Tools


6516---180731-2004-jw35-la-gi

(180731)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 180731
Tên thay thế 2004 JW35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6724725
Viễn điểm quỹ đạo 2.8989793
Độ lệch tâm 0.0406549
Chu kỳ quỹ đạo 1698.2670930
Độ bất thường trung bình 139.56831
Độ nghiêng quỹ đạo 5.60755
Kinh độ của điểm nút lên 110.75458
Acgumen của cận điểm 332.98639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9


180731 (2004 JW35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 180731
6516---180731-2004-jw35-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)