User Tools

Site Tools


6518--6094-hisako-la-gi

Hisako
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Hioki và S. Hayakawa
Nơi khám phá Okutama
Ngày khám phá 10 tháng 11 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6094
Tên thay thế 1990 VQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2718765
Viễn điểm quỹ đạo 3.0046181
Độ lệch tâm 0.1388690
Chu kỳ quỹ đạo 1565.2067071
Độ bất thường trung bình 131.02244
Độ nghiêng quỹ đạo 12.14384
Kinh độ của điểm nút lên 222.87962
Acgumen của cận điểm 56.07531
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6094 Hisako (1990 VQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 11 năm 1990 bởi T. Hioki và S. Hayakawa ở Okutama.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6094 Hisako
6518--6094-hisako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)