User Tools

Site Tools


6531---191621-2004-mn3-la-gi

(191621)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 19 tháng 6 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh (191621)
Tên thay thế 2004 MN3, 2005 WK42
Danh mục tiểu hành tinh Main-belt
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0502315
Viễn điểm quỹ đạo 2.8256701
Độ lệch tâm 0.1590349
Chu kỳ quỹ đạo 1390.3874176
Độ bất thường trung bình 77.62913
Độ nghiêng quỹ đạo 0.57045
Kinh độ của điểm nút lên 285.35257
Acgumen của cận điểm 333.67338
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.2


191621 (2004 MN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 6 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • E2008R32, as to magnitude.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 191621 (2004 MN3).
6531---191621-2004-mn3-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)