User Tools

Site Tools


6545---128621-2004-rd-la-gi

(128621)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 128621
Tên thay thế 2004 RD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6057458
Viễn điểm quỹ đạo 3.4411884
Độ lệch tâm 0.1381597
Chu kỳ quỹ đạo 1920.2434357
Độ bất thường trung bình 200,65731
Độ nghiêng quỹ đạo 0,97766
Kinh độ của điểm nút lên 0,13334
Acgumen của cận điểm 90,59566
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15,6

128621 (2004 RD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 128621
6545---128621-2004-rd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)