User Tools

Site Tools


6574--7272-darbydyar-la-gi

7272 Darbydyar là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1694.0049260 ngày (4.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 2 năm 1980.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
6574--7272-darbydyar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)