User Tools

Site Tools


6583--6432-temirkanov-la-gi

Temirkanov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6432
Đặt tên theo Yuri Temirkanov
Tên thay thế 1975 TR2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7133233
Viễn điểm quỹ đạo 3.4372933
Độ lệch tâm 0.1177069
Chu kỳ quỹ đạo 1969.8421544
Độ bất thường trung bình 79.84502
Độ nghiêng quỹ đạo 4.12439
Kinh độ của điểm nút lên 132.40871
Acgumen của cận điểm 174.42090
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

6432 Temirkanov (1975 TR2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Tênd after Soviet conductor Yuri Temirkanov.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6432 Temirkanov
6583--6432-temirkanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)