User Tools

Site Tools


6600--6293-oberpfalz-la-gi

Oberpfalz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6293
Tên thay thế 1987 WV1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8959818
Viễn điểm quỹ đạo 2.6147954
Độ lệch tâm 0.1593547
Chu kỳ quỹ đạo 1237.1732200
Độ bất thường trung bình 40.26048
Độ nghiêng quỹ đạo 0.93717
Kinh độ của điểm nút lên 138.13984
Acgumen của cận điểm 267.79103
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

6293 Oberpfalz (1987 WV1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1987 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6293 Oberpfalz
6600--6293-oberpfalz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)