User Tools

Site Tools


6612---134010-2004-vw28-la-gi

(134010)
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi James Whitney Young
Nơi khám phá Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 2004
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 134010
Tên thay thế 2004 VW28
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9566541
Viễn điểm quỹ đạo 2.7596611
Độ lệch tâm 0.1702615
Chu kỳ quỹ đạo 1322.6887750
Độ bất thường trung bình 44,49428
Độ nghiêng quỹ đạo 0,32616
Kinh độ của điểm nút lên 246,44042
Acgumen của cận điểm 167,97670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17,0

134010 (2004 VW28) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 2004 bởi James Whitney Young ở Đài thiên văn Núi bàn gần Wrightwood, California.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 134010
6612---134010-2004-vw28-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)