User Tools

Site Tools


6614--6102-visby-la-gi

6102 Visby là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1532.0615152 ngày (4.19 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 21 tháng 3 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
6614--6102-visby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)