User Tools

Site Tools


6616--6294-czerny-la-gi

Czerny
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 11 tháng 2 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6294
Đặt tên theo Carl Czerny
Tên thay thế 1988 CX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0446426
Viễn điểm quỹ đạo 2.5176394
Độ lệch tâm 0.1036755
Chu kỳ quỹ đạo 1258.4229129
Độ bất thường trung bình 211.56813
Độ nghiêng quỹ đạo 2.57952
Kinh độ của điểm nút lên 294.36803
Acgumen của cận điểm 307.72109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

6294 Czerny (1988 CX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 2 năm 1988 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6294 Czerny
6616--6294-czerny-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)