User Tools

Site Tools


6635--6435-daveross-la-gi

Daveross
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và R. S. Dunbar
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 2 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6435
Tên thay thế 1984 DA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8091339
Viễn điểm quỹ đạo 2.0296653
Độ lệch tâm 0.0574480
Chu kỳ quỹ đạo 971.2846440
Độ bất thường trung bình 24.19200
Độ nghiêng quỹ đạo 23.43583
Kinh độ của điểm nút lên 159.25350
Acgumen của cận điểm 358.62999
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

6435 Daveross (1984 DA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 24 tháng 2 năm 1984 bởi E. F. Helin và R. S. Dunbar ở Palomar.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 6435 Daveross
6635--6435-daveross-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)