User Tools

Site Tools


6638--6810-juanclari-la-gi

6810 Juanclariá là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2032.2330222 ngày (5.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 4 năm 1969.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
6638--6810-juanclari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)