User Tools

Site Tools


6652--6296-cleveland-la-gi

6296 Cleveland (1988 NC) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1988 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

6652--6296-cleveland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)