User Tools

Site Tools


6653--6436-coco-la-gi

Coco
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. S.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 5 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6436
Tên thay thế 1985 JX1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0339586
Viễn điểm quỹ đạo 2.4442108
Độ lệch tâm 0.0916116
Chu kỳ quỹ đạo 1223.7824580
Độ bất thường trung bình 272.88797
Độ nghiêng quỹ đạo 3.41841
Kinh độ của điểm nút lên 138.68677
Acgumen của cận điểm 135.86672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6436 Coco (1985 JX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 5 năm 1985 bởi Carolyn Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6436 Coco
6653--6436-coco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)