User Tools

Site Tools


6654--6563-steinheim-la-gi

Steinheim
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 12 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6563
Tên thay thế 1991 XZ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1404626
Viễn điểm quỹ đạo 2.4507216
Độ lệch tâm 0.0675771
Chu kỳ quỹ đạo 1270.4000666
Độ bất thường trung bình 234.42404
Độ nghiêng quỹ đạo 5.89531
Kinh độ của điểm nút lên 356.85134
Acgumen của cận điểm 99.39704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

6563 Steinheim (1991 XZ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 12 năm 1991 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6563 Steinheim
6654--6563-steinheim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)