User Tools

Site Tools


6690--6815-mutchler-la-gi

Mutchler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin và S. J. Bus
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 6815
Tên thay thế 1979 MM5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9673714
Viễn điểm quỹ đạo 2.8961270
Độ lệch tâm 0.1909645
Chu kỳ quỹ đạo 1385.0855679
Độ bất thường trung bình 154.94317
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56869
Kinh độ của điểm nút lên 251.48294
Acgumen của cận điểm 127.25515
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

6815 Mutchler (1979 MM5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi E. F. Helin và S. J. Bus ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 6815 Mutchler
6690--6815-mutchler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)